Vi skriver historia

Våren 2014 skrev Linnékyrkan och Wesleykyrkan historia. Dessa två församlingar bestämde sig för att mer se i vindrutan än i backspegeln. Man trodde att Gud hade förberett något nytt och nu var tiden mogen. Två församlingar med anrik historia tar med sig det goda och söker tillsammans Guds vilja för framtiden.

Här nedan kan du läsa historik om dessa två församlingars liv.

Linnékyrkan – Tabor

Tidigare historia:

De första kolportörerna, dvs kringresande predikanter utan formell utbildning och som även sålde biblisk litteratur, kom till Limhamn på 1860 talet. Flera kom från norra Skåne, andra från Malmö. Mötena hölls i Tegnérskolan. Skolrådet satte emellertid stopp för verksamheten, och mötena fick i stället hållas hos bl.a. skräddaren Lars Andersson. Det var egentligen han som organiserade det hela. Tre föreningars bildande kom sedan att bli viktiga steg på vägen mot församlingsbildandet:

1. På 1870-talet kom ingenjören R F Berg till Limhamn, som disponent för Skånska cement Aktiebolaget. Han samlade både vuxna och barn till möten där han predikade. Våren 1876 bildade Berg, Lars Andersson och kyrkoherde Hallengren en ekonomisk missionsförening, ”Limhamns missionshusbolag” , med avsikten att bygga ett missionshus. För 10 kr kunde man bli medlem/ aktieägare i bolaget! Huset byggdes 1877 och rymde ca 300 personer. Lars Andersson förestod verksamheten. R F Berg predikade ganska ofta, men det kom också predikanter från Malmö Evangeliska Missions-förening, som bildats tio år tidigare. Om det någon gång inträffade att man inte kunde få någon predikant, lästes en predikan ur Pietisten eller liknande tidskrift. Det ålåg sekreteraren att teckna ner varje predikan, samt läsa upp dem för folket nästa söndag. Denne man skulle säkert varit tacksam om han haft tillgång till bandspelare, som vi ju dokumenterar våra predikningar och gudstjänster med idag!

2. 1879 bildades en söndagsskolförening, på initiativ av en ingenjör A M Pettersson- Holme, Ola Bergman och R F Berg. Söndagsskola hölls varje söndag i missionshuset..

3. 1881 bildades en nattvardsförening, som på så många andra håll i Sverige. Detta skedde i opposition mot lagar om kyrkogång och nattvardsdeltagande för alla människor, oavsett om de var troende eller ej. Under 1880-talet växte det fram strömningar (delvis under påverkan från utlandet) med en annorlunda syn på församlingen än den statskyrkan hade.

Församlingen var inte alla människor utan de som hade en levande kristen tro! Därför kom det sig att det i Limhamns nattvardsförening var 7-8 personer som firade nattvard i hemmen, utan någon präst närvarande. Nattvardsföreningen bildades alltså pga vissa meningsskiljaktigheter. En mer statskyrklig inriktning stod mot en mer fri församlingssyn. 1882 blev det öppen brytning mellan fraktionerna, och Lars Andersson m.fl. drog sig ur. Föreningens medlemmar bad ivrigt om väckelse.

Väckelsen kom vintern 1882-83, då alltfler utomstående kom till församlingen och blev frälsta. Man insåg att dessa för att bevaras och vårdas måste komma in i en gemenskap. Därför beslöt man att bilda en församling. I januari bildades så ”Guds församling på Limhamn” ett ganska pretentiöst namn, kan man kanske tycka, då det ju fanns en statskyrkoförsamling där. 1888 ändrades namnet till Missionsföreningen Limhamns Missionsförsamling, stadgar antogs och styrelse valdes. Förmodligen skedde då också en anslutning till Svenska Missionsförbundet.

Församlingen växte och ett nytt missionshus byggdes men inte ens detta räckte i längden. Den förutseende R F Berg, disponenten vid Skånska Cement Aktiebolaget och en stor inspiratör och initiativtagare vid församlingens bildande, hade inköpt en tomt som han nu skänkte till församlingen. Där byggdes en ny större kyrka på den tomt där Malmborgs nu ligger. Den nya kyrkan fick namnet Tabor, och invigdes påsken 1908. Denna kyrka var i funktion fram till början av 1970 talet då församlingen sålde tomten och i stället byggde sin nuvarande kyrka Linnékyrkan med adress Getgatan 42 något kvarter bakom Malmborgs.

Modernare historia:

Människor har kommit till församlingen inte genom några stora kampanjer, utan mer på personlig basis, genom personliga kontakter med medlemmar i församlingen. En period hade församlingen ett café, Café Linné, och många ungdomar besökte cafeét då. Några kom till en personlig tro genom det här arbetet.

Under en annan period hade vi en verksamhet där barn och ungdomar träffades i kyrkan, hade aktiviteter var för sig i olika grupper under kvällen och avslutningsvis en gemensam samling och andakt.

Under flera av de här sk ”Draget” samlingarna fylldes kyrkan och de hade stor betydelse för både vuxna och barn.

Wesleykyrkan och Metodismen:

Metodismens historia

Det hela började för cirka 300 år sedan. År 1703 föddes nämligen ett litet barn i en prästfamilj i England. Han fick namnet John Wesley. I sitt hem fick han lära sig de första grunderna i den kristna tron. Senare läste han själv teologi och var färdig präst vid 25 års ålder. Under sin studietid på universitet var han med och bildade en kristen skolförening med namnet ”Heliga klubben.”

Den här lilla gruppen möttes regelbundet för att läsa Bibeln och bedja. De inspirerade även varandra till ett aktivt kristet liv i vardagen genom att besöka sjuka och gå till fängelser och tala uppmuntrande ord till de dömda.

Besvikelse

Under en resa till Amerika kom John Wesley in i en kris. Han skulle evangelisera bland indianerna men lyckades inte speciellt bra. Det gjorde att han snart var på väg hem till England igen, missmodig och trött efter att ha tappat sina visioner. När han tänker efter och försöker gå igenom sitt liv så förstår han att han har bara strävat i egen kraft. Det som drivit honom var endast att han skulle visa sin Gud att han kunde vara duktig. Nu började han ana att det handlade om att ta emot det Gud gjort för honom.

Andlig upplevelse

År 1738 gör John Wesley en stark andlig upplevelse. Han berättar själv att en värme från Gud genomströmmar honom. Han kallar den själv för en ”Second Blessing”, en andra välsignelse. Detta innebär en verklig vändpunkt i John Wesley liv. Tidigare hade han bara frågat sig vad han kunde göra för Gud. Nu blev den verkliga frågan vad Gud kunde göra genom honom. Det skulle snart visa sig att han var ett utvalt redskap. Omedelbart efter denna upplevelse stod John tillsammans med sina kamrater mitt uppe i en väckelsetid som helt skulle förändra England. Detta land befann sig vid den här tiden i ett förfärligt tillstånd. Alkoholmissbruket var mycket utbrett. Man räknar med att vart sjunde hus i London vid den här tiden var en krog. Kyrkan hade helt tappat kontakten med människor. Det fanns ingen levande sång eller förkunnelse att gå och lyssna till.

Metodismen

Ur detta läge växte metodismen fram. John Wesley och hans medarbetare stod för en personlig förkunnelse. Nya och mer aktuella sånger och psalmer skrevs. Någon har sagt att metodism betyder ”kristen på allvar!”. Budskapet berörde människor i allt vidare kretsar. Bl.a hölls friluftsmöten dit tusentals människor drogs för att lyssna. Grupper och församlingar bildades i hela England. Rörelsen spreds ut över hela världen. Den kom till Norden på 1800-talet och nådde även vårt land.

Gemensam Framtid

2011 var ett historiskt år

I juni 2011 bildade Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet ett nytt samfund i Sverige med arbetsnamnet Gemensam Framtid. Efter flera års samtal var det dags för omröstning i de tre samfunden och med stor majoritet röstades det för en gemensam framtid.

På kyrkokonferensen i  maj 2013 valdes Equmeniakyrkan till namn för samfundet. Ett namn som kommer från vårt ungdomsförbund Equmenia.

Wesleykyrkan har sin bakgrund i Metodistkyrkan (Malmö Metodistförsamling).