Mission i Sverige och i världen

Vi samlades hösten 2016 för att samtala om vilka områden vi som församling vill vara
med och stödja som mission. Resultatet blev sex olika områden, mission både på hem-
maplan och internationellt finns med och de presenteras här och i vår folder.
 
1. Street Church – evangelisation i vår närhet.
2. Hela Människan – kyrkornas sociala arbete i vår stad.
3. Equmeniakyrkans arbete i Litauen.
4. Stöd till en vänförsamling i Ukraina.
5. Stöd till ett barnhem med HIV-smittade barn i Nepal.
6. Equmeniakyrkans årliga insamling ”Tänd ett ljus”.
 
1.Street Church på Limhamn
Vi är del av nätverket Street Church som består av kristna från olika kyrkor och samfund som vill gå ut med evangeliet till folk ute i samhället
(www.streetchurch.se).
På Limhamn arbetar vi så att var tredje lördag under terminerna träffas vi för bön och praktiska förberedelser i kyrkan, därefter går vi ut på stan, till
RF Bergs plats. Vi har med oss bibelord, biblar, kaffe och arrangerar en enkel mötesplats där vi pekar på Jesus med hjälp av ett ett kors, musik, en gatuskylt med budskap, biblar, bibelord och framförallt oss själva. En bärande tanke är ”principen om sådd och skörd”. Vi får så ut Guds ord och Gud ger växten. Vi har märkt under de åren vi har varit ute och då även under 2016 att förtroendet har ökat, vi har berät-
tat vilken församling vi har kommit från och delat ut bibelord till dem som inte var intres serade tidigare. Detta är ett arbete på sikt som fortsätter under 2017 och har ett klart behov
av att bäras upp i bön. Än om man givetvis hade önskat ett tydligare genomslag för arbetet
har det känts meningsfullt efter varje gång vi har varit ute och vi känner oss mer och mer som en naturlig del av gatubilden på Limhamn. Under 2017 var vi ute cirka 12 gånger. När församlingen hade ”Öppen kyrka” och förevisade vår nyrenoverade kyrka var vi aktiva och
mötte folk där.
 
2. Hela Människan – kyrkornas gemensamma sociala arbete i Malmö
Hela Människan i Malmö vill skapa mötesplatser, där varje människa möts med lyhördhet och respekt. Vi vill långsiktigt bygga upp en hållbar verksamhet där människor får berika varandras liv, oavsett bakgrund och social situation.
Genom flera års kontaktskapande arbete bland människor i social utsatthet har ett ömsesidigt förtroende sakta vuxit fram. I det goda mötet kan hoppet om en förändrad livssituation väckas till liv.
Hela Människan i Malmö driver ett skyddat boende för kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel
Akutboende Noomi.
Hit kommer kvinnor som behöver skydd och stöd i det akuta skedet efter exempelvis ett tillslag av polisen. Hos oss erbjuds kvinnorna ett eget rum och gemenskap med personal och andra boenden. Vi arbetar för att de ska känna sig trygga och sedda och ges möjlighet att i lugn och ro fatta beslut om sin
framtid. Vår målsättning är att häva den spiral av utnyttjande och hjälplöshet som kvinnan befinner sig i genom att ge henne en tro på sitt eget värde och redskap att förändra sin livssituation
 
Vill du veta mer – besök Noomis hemsida på
www.noomimalmo.se
Vårt samarbete:
 • Vi stöttar med gåvor till ”Akutboende Malmö”. Insamlingen sker genom Hela Människans 90-konto, gåvogiro 903216-0.
 • Tillsammans med kyrkorna i Malmö samtalar vi om hur Hela Människans arbete kan växa.
3. Litauen
Litauen är ett av de länder som stöds av Equmeniakyrkan. Missionär Walla Carlsson är engagerad i många olika verksamheter i Litauen.
Pagalbos Centras i Birzai Pagalbos Centras betyder hjälpcentrum och där kan människor i alla åldrar, barn, unga och äldre, få hjälp med många olika saker. Det handlar om ca 100 barn och unga som är inskrivna i ”Efter skolans slut verksamhet,” ”Hemtjänst” med många klienter, ”Familjeprojekt i byarna” med ett 70-
tal familjer, ”Tvättprogram,” ”Kvinnogrupper” som
träffas och hjälper varandra, ”Second hand kiosk och affär” som genom försäljning inbringar medel till verksamheten, ”Samtal med enskilda” som söker hjälp,
På sommaren bedrivs ”Lägerverksamhet” med ca 150 barn och unga.
 
Panevezys
I Panevezys finns en ung växande församling. Många kommer till gudstjänsterna och finner värme och gemenskap. Även där finns ett omfattande socialt arbete med hjälp till både barn, unga och äldre.
 
Julklappar
Varje år förmedlas julklappar från Sverige till Litauen. År 2016 var det 7917 julklappar som delades ut till barnhem, barngrupper, daggrupper, familjer, fängelser, mentalsjukhus, ålderdomshem, internat, skolor osv.
Vi har varit med och skickat julklappar sedan 2005. Våra julklappar går till barn i staden Tauragé, dels till ett barnhem men också till andra barn som församlingen har kontakt med. Vi brukar också ge matpaket som delas ut till behövande familjer.
 
Vårt samarbete:
 • Kontakt med missionär Walla Carlsson
 • Insamling av julklappar och matpaket
4. Ukraina – Bethezda Church i Lviv
I västra Ukraina finns storstaden Lviv med drygt 700 000 invånare. I församlingen Bethezda har man flera olika sociala projekt som barnhem och en öppen verksamhet för missbrukare.
Till barnhemmet Children Care Center kommer varje dag närmare 60 barn för att få hjälp att klara skolan, hälso- och tandvård, för att ta del av olika sociala verksamheter och få möjlighet att uttrycka sig konstnärligt.
Barnen på centret har till största delen valts ut i samarbete med de sociala myndigheterna i Lviv och kommer från familjer med svåra sociala förhållanden.
Barnhemmet får i Sverige bl.a. stöttning från Läkarmissionen.
Pastor Taras Kolivoshka gläds över arbetet med barnhemmet och att barnen får vara en del av söndagsskolan i kyrkan.
Ukraina är ett land i krig och kris. Församlingen i Lviv åker därför regelbundet med hjälpinsatser till östra
Ukraina. De delar ut mat och håller gudstjänster i byarna. De kommer med glada nyheter till fattiga och utsatta Ukrainare. På Krimhalvön har man en systerkyrka som man också stöder.
Församlingen i Lviv har ca 300 gudstjänstbesökare.
 
Vårt samarbete:
 • Vi stöttar med gåvor till församlingens arbete med bl.a. barnhemmet Children Care Center
 • Vi skapar en vänskapsrelation mellan våra kyrkor
5. Nepal
Landet Nepal som är inklämt mellan Kina och Indien har en befolkning på runt 31 miljoner innevånare, Kathmandu är huvudstaden och där bor runt 2 ½ miljoner.
Nepal tillhör ett av de fattigaste länderna i Världen, tidigare inbördeskrig och nyligen stora jordbävningar har ytterligare bidragit stor misär.
Det unga paret Bikram och Pritti arbetar med barn som har HIV. De har tagit omhand om sex barn med HIV, ett av dem som heter Muskan får ekonomiskt hjälp och bor med sin mor som har HIV, de andra barnen Sarita, Rupa, Sarja, Pradip, Smarika bor hos Bikram och Pritti, dessa barn skulle hänvisas till att bo på gatan om inte Bikram och Pritti hade öppnat sitt hem för dem. Tyvärr så har ofta båda barnens föräldrarna dött i AIDS. Barnen är mellan 7-13 år.
Förutom att ta hand om dessa barn, åker Birkam och Pritti ut till svårtillgängliga bergsbyar och försöker hjälpa de jordbävnings drabbade familjerna vars hem har raserats. De passar då på att dela med av sin Guds tro och förmedlar budskapet om Kristi kärlek, men detta kan bara göras när extra bidrag kommer in. Till vissa byar tar det 2 dagar med buss och en dag att gå för att nå fram. Detta pga tidigare jordbävningar och dålig infrastruktur.
Behoven i detta arbete är att ekonomiskt stötta för barnens behov, boende, kläder, skor, mat, transport, skola, sjukvård, samt stötta med hjälp bland fattiga i avlägsna bergsbyar.
 
Vårt samarbete:
 • Våra gåvor förmedlas via Mission i Öst
 • Rapporter och hälsningar genom Michael Wallenberg
6. Equmeniakyrkan Internationellt
Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder.
Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Det diakonala arbetet handlar om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård, för att ge några exempel.
Det andra benet är det kyrkliga där vi arbetar med teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat.
Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.
I dessa länder samarbetar Equmeniakyrkan med lokala kyrkor:
Afrika
Moçambique,Liberia,Demokraiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)
och Republiken Kongo(Kongo-Brazzaville).
Asien
Kina,Japan,Burma,Thailand,Indien,Pakistan
Eurasien
Turkmenistan, Azerbajdzjan, Kaukasus och Centralasien, Spanien, Sápmi, Vitryssland, Ryssland,Litauen,Estland, Moldavien, Rumänien, Bulgarien
Latinamerika
Costa Rica, Ecuador, Nicaragua
Mellanöstern
Egypten, Israel och Palestina, Libanon och Syrien
.
Det finns många som vill engagera sig i Equmeniakyrkans internationella mission:
 1. Du kan själv åka ut i tjänst eller på en kortare missionsresa.
 2. Som församling kan ni knyta närmare kontakt till en missionär, en utländsk församling eller ett missionsprojekt.
 3. Det finns också möjlighet att ta emot någon från ett annat land.
Oavsett vilket engagemang som väljs brukar det
upplevas som mycket stimulerande för en församling att lyfta blicken över gränserna.
 
Vårt samarbete:
 • Årlig insamling vid advent och jul till Equmeniakyrkans internationella mission.
 • Regelbundet få besök av missionär som berättar om sitt arbete.

Kontakt:

Eva Vass
Tel: 0709-618848
E-post: eva.vass@telia.com